Zpět na rezervaci

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci poskytování služeb Vám, klientům naší společnosti, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje)?

Správcem osobních údajů je společnost Gentlemen Brothers, s.r.o., se sídlem U Kanálky 1417/1, 120 00 Praha 2, IČ: 04188772.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Při používání naší internetové stránky mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje od Vás získáváme během provádění rezervací a při registraci zákaznického účtu či registraci do věrnostního programu.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

a. Plnění smlouvy, tedy zejména poskytování služeb, na základě právního titulu plnění smlouvy, a to po dobu nutnou k jejímu poskytnutí;

b. Podpora prodeje a poskytování služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;

c. Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům
  • V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost. 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy můžeme předat společnosti Gentlemen Brothers EXCLUSIVE, s.r.o. se sídlem V olšinách 1069/15, 100 00 Praha 10, IČ: 04425308.

Osobní údaje můžeme předat našim profesionálním poradcům nebo auditorům.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou adresu brno@gentlemenbrothers.cz nebo poštovní adresu Gentlemen Brothers, s.r.o., U Kanálky 1417/1, 120 00 Praha 2. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší totožností, a proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem. Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu).

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás e-mailem na brno@gentlemenbrothers.cz.